VIDEO CÔNG TRÌNH
Thống kê truy cập

HĐ THIẾT KẾ MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----š­›-----
 
HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ
(Số : .../HĐKT - 2014)
 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14/06/2005
 • Căn cứ vào Luật thương mại của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006
 • Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Căn cứ vào Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 02/08/2000 về việc ban hành quy định Quản lý chất lượng công trình của Bộ Xây Dựng
 • Căn cứ Quy chế về hợp đồng kinh tế trong XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 29/LB ngày 01/06/1992 của Liên Bộ Xây Dựng và Trọng Tài Kinh Tế Nhà Nước.
 • Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
 • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.
Hôm nay, ngày...... tháng......năm 2014.  Chúng tôi gồm có :
BÊN A                 : Chủ Đầu Tư
Đại diện              : ......................................................................................
Địa chỉ                : .......................................................................................
BÊN B                 : CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG PHÚ ĐẠT THÀNH 
Đại diện              : 
Chức vụ             : 
Địa chỉ                :
Điện thoại          : 
Mã số thuế        : 
Tên tài khoản    : 
Số tài khoản      : 
 
Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng giao nhận thiết kế công trình với những điều khoản và điều kiện sau :
 
ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
 1. Bên A giao cho bên B nhận thiết kế công trình : Thiết kế theo đơn giá đã được bên A chấp thuận duyệt ngày : ...........................................................................................
 2. Địa điểm công trình : ..........................................................
 3. Chủ đầu tư : .......................................................................
 4. Thời gian thực hiện hợp đồng :
 • Thời gian thực hiện : 21 ngày  kể từ ngày ký hợp đồng
 • Trường hợp trong quá trình thiết kế nếu bên A hoặc bên B có lý do liên quan đến công việc thiết kế công trình thì phải thông báo bằng văn bản, để cùng nhau giải quyết vướng mắc.
ĐIỀU II : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THỨC THANH TOÁN
 1. Giá trị hợp đồng thiết kế được tính bằng mét vuông nền m2 :
Đơn giá mẫu nhà phố ( không bao BVXP và HC ) : 90,000 đồng/m2
 
TÊN VÀ NỘI DUNG QUY CÁCH ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
DÀY RỘNG CAO
TẦNG TRỆT       M2  
90,000
 
LẦU 1 GỒM BAN CÔNG       M2  
90,000
 
LẦU 2 GỒM BAN CÔNG       M2  
90,000
 
MÁI 40% DT       M2  
45,000
 
TỔNG CỘNG              
 
(Bằng chữ : .................................................................................).
 • Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT
 1. Hình thức hợp đồng :
 • Hình thức hợp đồng (thiết kế trọn gói)
 1. Phương thức thanh toán : Được thanh toán bằng tiền mặt
 2. Điều kiện thanh toán :
Đợt 1 : Sau khi thỏa thuận ký hợp đồng bên sẽ thanh toán cho bên B giá trị hợp đồng 30%, tương đương số tiền : ......................... ( Viết bằng chữ :...................................................................).
Đợt 2 : Sau khi hoàn thành bản thiết kế có đóng dấu bên A Thanh toán số tiền còn lại cho bên B, tương đương số tiền : ................... (Viết bằng chữ......................................................................).
ĐIỀU III:  TRÁCH NHIỆM BÊN A
 1. Cung cấp đầy đủ tài liệu và kết quả khảo sát, nội dung của công trình đã được duyệt.  Các tài liệu về quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình mà chủ đầu tư duyệt.
 2. Lựa chọn các phương án phù hợp
 3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi bên B yêu cầu
 4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí cho bên B
ĐIỀU IV : TRÁCH NHIỆM BÊN B
 1. Thiết kế đúng yêu cầu của bên A, bảo đảm đúng nội dung các bước thiết kế, đủ các hồ sơ thiết kế dự toán của công trình
 2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc thiết kế lại của bên A thì bên B phải thực hiện cho bên A khi được chấp nhận.
 3. Bảo đảm lịch giao nhận từng phần thiết kế đã xác định.
ĐIỂU V : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký.
 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng Bên nào vi phạm sẻ phải chiệu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hợp đồng.
 3. Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng thì 2 bên chủ động thương lượng giải quyết. Khi cần sẻ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.
Hợp đồng này được thành lập 2 bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ 1 bản.
 
                                              ĐẠI DIỆN BÊN B                                                               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                
Giám Đốc                                                                        Chủ Đầu Tư
 
.........................................                                             ..............................................
Panel quangcao trai
Thủ tục vay ngân hàng
 
Thiết kế website   
 
 
^ Về đầu trang